0
0,00
 • De winkelwagen is leeg

  Er zijn geen producten toegevoegd.

Privacyverklaring

Divani Outlet – versie 9 januari 2020

PRIVACYREGLEMENT

In ons Privacyreglement gebruiken wij een aantal definities (deze definities kunnen in enkelvoud en meervoud worden gebruikt):

Cookie: een klein bestand dat via een internetsite op (het IP-adres van) jouw computer wordt geplaatst en informatie over jouw bezoek aan de Divani Outlet internetsite registreert; Reglement: dit privacyreglement; Privacywetgeving: Wet bescherming persoonsgegevens (vanaf 25 mei 2018: de Algemene Verordening Gegevensbescherming).

1. TOELICHTING OP HET REGLEMENT
Divani Outlet mag de gegevens die jij aan haar verstrekt niet zonder meer verwerken. De privacywetgeving is bedoeld om de privacy van personen te beschermen. Door deze wetgeving wordt het toegestane gebruik van jouw persoonsgegevens door anderen beperkt. Op grond van deze wet heeft Divani Outlet de plicht om haar klanten:

 • op de hoogte te stellen van de wijze waarop en het doel waarmee gegevens door Divani Outlet worden verwerkt;
 • te melden wie de gegevens kunnen inzien;
 • voor het verwerken van bepaalde gegevens toestemming te vragen.

Divani Outlet vindt jouw privacy belangrijk. Daarom geeft Divani Outlet in dit Reglement een toelichting op hoe zij met jouw gegevens omgaat, wat het doel is van het gebruik daarvoor en voor de verwerking van welke gegevens Divani Outlet expliciet jouw toestemming moet vragen.

2. DE PERSOONSGEGEVENS DIE DIVANI OUTLET GEBRUIKT EN HET DOEL VAN HET GEBRUIK
Divani Outlet verwerkt (mogelijk) jouw persoonsgegevens als je klant wordt of bent van Divani Outlet, de website bezoekt of via het contactformulier contact met ons opneemt. Divani Outlet verzamelt jouw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en overige gegevens die je actief verstrekt in correspondentie of telefonisch.

Deze gegevens stellen ons in staat om:

 • de overeenkomst die klanten met Divani Outlet sluiten financieel en administratief te kunnen afhandelen;
 • onze dienstverlening te kunnen leveren; – klanten of geïnteresseerden te kunnen bereiken als dat nodig is om onze dienstverlening verder te ontwikkelen/te optimaliseren.

IP-adressen/cookies
Divani Outlet houdt IP-adressen bij van (potentiële) klanten die de website bezoeken. Deze gegevens stellen ons in staat om:

 • te registreren welke internetsite/internetpagina’s je bezoekt; de functionaliteit en de inhoud van de website verbeteren;
 • bij te houden voor welke onderwerpen of toepassingen (potentiële)
  klanten zich interesseren;
 • ervoor te zorgen dat je niet steeds dezelfde informatie ontvangt;
 • het productaanbod te verbeteren.

Toelichting met betrekking tot het plaatsen van cookies
Als je onze website bezoekt worden er automatisch cookies geplaatst waardoor we aan de hand van jouw IP-adres bepaalde informatie kunnen bijhouden. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om informatie over hoe vaak je onze website bezoekt en voor welke onderwerpen jij je interesseert. Zie voor meer informatie ons cookiebeleid op de website.

3. VERSTREKKING PERSOONSGEGEVENS AAN DERDEN
Divani Outlet deelt je persoonsgegevens met verschillende bedrijven als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan eventuele wettelijke verplichtingen. We sluiten een bewerkersovereenkomst met deze bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht. Hierdoor zorgen we dat zij een zelfde niveau van beveiliging en vertrouwen van jouw gegevens hebben. Divani Outlet blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Divani Outlet jouw persoonsgegevens alleen aan derden als je daarvoor toestemming hebt gegeven.

4. PLICHTEN/BEVEILIGDE TOEGANG/GEHEIMHOUDING/ BEWAARTERMIJN
Divani Outlet verwerkt jouw persoonsgegevens uitsluitend overeenkomstig de wet. Dit houdt (onder meer) in dat de gegevens alleen worden verwerkt voor het doel waarvoor ze verkregen worden en op een behoorlijke/zorgvuldige wijze overeenkomstig de wet en dit Reglement.

Jouw persoonsgegevens kunnen enkel en alleen door het personeel van Divani Outlet worden ingezien, tenzij in dit Reglement anders is bepaald. Al jouw persoonsgegevens worden door Divani Outlet beveiligd tegen onbevoegde toegang.
De medewerkers van Divani Outlet hebben een geheimhoudingsplicht ten aanzien van alle aan Divani Outlet verstrekte persoonsgegevens;
Divani Outlet heeft technische maatregelen genomen om het door haar gebruikte systeem te beveiligen tegen inbreuken van buitenaf overeenkomstig de wet;
Jouw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor een goede administratie;
Divani Outlet hanteert een termijn van zeven jaar na de laatste aankoop/bestelling/factuur, waarna de gegevens vernietigd worden.

5. JOUW RECHTEN ALS BETROKKENE.

 • recht op informatie: het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van jou verwerkt worden en met welk doel;
 • inzagerecht: het recht op inzage en afschrift van die gegevens voor zowel de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad;
 • het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn (recht op correctie en verwijdering). Aan het recht om (gedeeltelijke) verwijdering van jouw gegevens te vragen, kan alleen tegemoet gekomen worden als het bewaren van de gegevens voor ene ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens niet op grond van een wettelijke regeling bewaard dienen te blijven;
 • Het recht van verzet: het recht om je in bepaalde gevallen tegen de verwerking van jouw gegevens te verzetten.

VRAGEN, OPMERKINGEN OF KLACHTEN
Als je gebruik wilt maken van jouw rechten, dan kun je dit per e-mail: info@divanioutlet.nl aangeven. Als jouw verzoek wordt afgewezen, wordt aan jou uitgelegd waarom. Een reden kan zijn dat jouw dossier informatie bevat die van belang is of kan zijn voor anderen. Je ontvangt binnen één maand na ontvangst van jouw verzoek bericht van Divani Outlet.

Ook als je een klacht hebt over de wijze van verwerking van jouw persoonsgegevens kun je contact met Divani Outlet opnemen en probeert Divani Outlet er samen met jou in goed overleg uit te komen. We wijzen erop dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit- persoonsgegevens/tip-ons

Divani Outlet
Spoorstraat 15
7051 CG Varsseveld

T: 06-21944554
E: info@divanioutlet.nl

Kom met ons in contact